Szociális városrehabilitáció Zalaegerszegen

Projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/ B2-13-k2-2013-0001

1. tevékenység neve: Nyugdíjas Otthonház felújítása:

A Nyugdíjas Otthonház megújítása alapvetően az energiatakarékosságra koncentrál. Nyílászárócserét tervezünk, külső hőszigetelést újítunk meg. A kültéri felület 10 cm vastagságú, utólagos hőszigetelést kap (a kávákra befordítva 5 cm), a meglévő 5 cm-es hőszigetelés meghagyásával. Szükséges a rendkívül rossz állapotban lévő tető burkolat cseréje, itt a szerkezeti elemek állapota megfelelő. Felújítjuk és bővítjük az intézmény orvosi szobáját, területbővítéssel. Az előírásoknak megfelelő alkalmassá tétel történik. A szükséges akadálymentesítési feladatokat elvégezzük. A nyílászáró csere során 189 nyílászáró egység cseréjét tervezzük. A kibontott nyílászárók helyére a tervdokumentáció szerinti műanyag ablakok, erkélyajtók, szakipari falak kerülnek beépítésre. A megújított lakások teljes alapterülete 2032,98 m2. Az akadálymentesítés során külső rámpa kerül beszerelésre, illetve a belső lift a szabványok alapján átalakításra kerül. A lift esetében a gépészetet is cseréljük. A tető esetében az azbeszt-tartalmú pala tetőhéjalás cseréje megtörténik. Az energiatakarékossági célokat a teljes külső szigetelés, a padlásfödém utólagos hőszigetelése, illetve a tető-héjazat, valamint bádogos szerkezetek cseréje szolgálja. A meglévő radiátorokra thermofejes szabályozók felszerelésre kerülnek.

A felújított Nyugdíjas Otthonház fenntartását és üzemeltetését a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás felügyelete alatt működő Szociális Gondozó intézmény végi. A lakó- és közösségi funkciók esetében a projekten belül megújításra kerülő intézményeket érintő felújítások esetében a tervezés úgy készült, hogy az a távolabbi fenntartásban se okozzon gondot. A Szociális Klub és a Nyugdíjas Otthonház felújítása során többlet-energia igényű felszerelések nem fognak működni, ugyanakkora külső szigetelés révén csökken a fűtési költség. E költségmegtakarítás (épület üzemeltetése, rezsi költségek) biztosítják, hogy a szolgáltatás színvonalát, a szolgáltatási tevékenységeket bővíteni, fejleszteni tudják, és a humán erőforrás igényt is biztosítani tudják. A nyugdíjasházi lakás bérlője a lakás használatáért lakbért, az igénybe vett közüzemi és szociális szolgálatatásokért (házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek klubja ellátás, stb.) térítési díjat köteles fizetni. A lakbér havi összege nem haladhatja meg a bérlő havi nyugellátásának 80%-át. A házba való bekerülés pályázati eljárás útján történik. A bekerülésről az Önkormányzat Szociális- Lakás és Építésügyi Bizottsága dönt.

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): 2013 év 12 hó 01 nap

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): 2014 év 09 hó 30 nap

Igényelt támogatás (Ft): 144 999 848 Ft

2. tevékenység neve: Tömbbelső zöldfelület megújítása, parkolók kialakítása

Közterületek fejlesztése

A tömbbelső-rehabilitáció célja ésszerű térhasználatot, megközelíthetőséget és parkolási lehetőséget biztosítani a Petőfi Iskola, a Belvárosi Óvoda és Bölcsőde, a Szociális Klub, valamint az érintett társasházak részére. Zalaegerszeg MJV település szerkezeti és szabályozási terve tartalmazza a Kosztolányi utca, Petőfi S. utca, Hunyadi utca és Kossuth Lajos utca által határolt tömbbelső megújítását, zöldfelület-fejlesztését, parkolóhelyek kialakítását. A beruházás keretében a tömbbelsőt feltáró összekötő út (Petőfi u. – Kosztolányi u. között) épül, megújulnak a zöldfelületek, a területre napjainkban jellemző szabálytalan parkolási rendszert megszüntetve, mintegy 58+1 (mozgássérült) férőhelyes új parkoló létesül, biztosítva ezzel a tömbbelső intézményeinek és társasházainak a kényelmes és biztonságos megközelíthetőségét, rendezve az elhanyagolt belvárosi területet, megszüntetve a térségben jellemző közlekedési és parkolási anomáliákat. A munkák során megépül a parkolóba vezető út, a csapadékvíz-elvezetés, valamint a közvilágítás. A parkolóhely kiszolgáló útjai 5,50 m és 6,5 m szélesek. A merőleges parkoló állások mérete: 5,0 x 2,5m, a kijelölt 1 db mozgáskorlátozott parkoló állás mérete: 5,0 x 3,5 m. A tömbbelső, felszíni vizeinek elvezetésére csapadékvíz csatorna épül. A csapadék csatorna befogadóként a Béke-ligeti utcában meglévő DN300/beton csapadékcsatorna, helyszínrajzon jelölt helyen meglévő aknája vehető figyelembe. Későbbi ütemben valósul majd meg a Béke-ligeti utcában lévő csapadékcsatorna további szakaszának átépítése. A tömbparkoló területén új közvilágítási rendszer épül. A Kosztolányi utca 31. lakóház előtti közterületen összesen 3 db közvilágítási oszlop áthelyezése szükséges. A Petőfi utca és a Kosztolányi utca közötti tervezési területen az áthelyezéseken túl 8 egykarú és 4 kétkarú világító oszloplétesítése szükséges. A Tüttössy utcai tervezési helyszínen csupán 1 db parkoló automata áthelyezése szükséges, egyéb közmű építési beavatkozást a forgalmi rend változás nem érint. A tömbrehabilitáció, zöldterület-megújítás projektelem esetében szükséges az önkormányzat által - magántulajdonosoktól - megvásárolt terület komplex előkészítése, amely magában foglalja a tereprendezést, illetve minden olyan előkészítő tevékenységet, amely a munkaterület - az építő részére történő - átadásához szükséges. A tervezett szabályozásnak megfelelően a parkoló, valamint a kiszolgáló út részére rendelkezésre álló "kiszabályozandó" területeken a melléklétesítmények lebontása kerítések eltávolítása külön eljárás keretében bonyolódik le.

Környező társasházak lakói, akik számára megoldást kínál a projektelem parkolási gondjaik enyhítésére, valamint a gyermekeiket az oktatási- nevelési intézményekbe autóval fuvarozó szülők.

A városban a közterületek fenntartását a Városgazdálkodási Kft. látja el. A Városgazdálkodási Kft. kezeli az összes közterületet, így egy egységként jelenik meg a város egészére nézve minden adat. A projekttel érintett területre vonatkozóan elkülönítetten nem áll rendelkezésre adat, így a bevételek és kiadások viszonya aránytalan. Mind a város egészére nézve, mind a lehatárolt területre vonatkozó becslések alapján igazolható, hogy a közterület fenntartási tevékenység működési bevételeket nem termel, csak fenntartó által biztosított támogatásból valósítható meg. A projekt eredményeként létrejövő, megújuló zöldfelület és közterület fenntartási költségei növekednek. A fejlesztést követő többlet-forrást a fenntartó biztosítja.

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): 2013 év 12 hó 01 nap

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): 2014 év 09 hó 30 nap

Igényelt támogatás (Ft): 96 602 237 Ft

3. tevékenység neve: Szociális klub felújítása

A szociális klub helyi védettség alatt álló épületét számos ponton érinti a fejlesztés. A felújításra kerülnek a nyílászárók, részleges tok és szárnycserét tervezünk (műszakilag indokolt esetben), hőszigetelő üveget építünk be a megújított szárnyakba. Beépítésre kerül a terasz, amely a többi belső átalakítással együtt a jelenlegi funkciók megújítását teszik lehetővé. A padlástérben padozati hőszigetelésre kerül sor. A szükséges mértékben cserélni kívánjuk az elavult és kopott, töredezett belső burkolatokat. Korszerű kondenzációs kazánt kívánunk beépíteni. Az intézmény udvarán rendezvény és pihenőkert kialakítását tervezzük. A tervezés során közművekre való új fel-, és lecsatlakozást nem alakítunk ki. Kivéve a csapadékhálózatra. Az alapárok kiemelése előtt az építési területen esetlegesen elhaladó közműveket kézi erővel fel kell tárni, és irányukat, nyomvonalukat meghatározni. Szükség esetén ki kell váltani, vagy a nyomvonalat át kell helyezni, megfelelő szakemberek bevonásával. A homlokzati hőszigetelés vastagságából adódóan a gázcső vezetését új nyomvonallal kell megoldani. A meglévő kémények elbontásra kerülnek. A bontást a padlástérben kezdve kell kezdeni. Az új kazán gázüzemű kondenzációs szerkezet. A füstcsöve 80/125-ös turbócső, a lapos tető síkja fölé vezetve. A fűtésrendszer, helyiségenként szabályozható radiátoros hő leadó felületű központi fűtésre cserélendő.

Az épület jelenleg rendkívül leromlott műszaki állapotban van. Felújítása jótékony hatással lesz az itt élők életkörülményeire, közvetve pedig társadalmi integrációjuk sikerességére.

A felújított szociális klub fenntartását és üzemeltetését a Zalaegerszegi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás felügyelete alatt működő Szociális Gondozó intézmény végi. A lakó- és közösségi funkciók esetében a projekten belül megújításra kerülő intézményeket érintő felújítások esetében a tervezés úgy készült, hogy az a távolabbi fenntartásban se okozzon gondot. A Szociális Klub és a Nyugdíjas Otthonház felújítása során többlet-energia igényű felszerelések nem fognak működni, ugyanakkora külső szigetelés révén csökken a fűtési költség. E költségmegtakarítás (épület üzemeltetése, rezsi költségek) biztosítják, hogy a szolgáltatás színvonalát, a szolgáltatási tevékenységeket bővíteni, fejleszteni tudják, és a humán erőforrás igényt is biztosítani tudják.

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): 2013 év 12 hó 01 nap

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): 2014 év 09 hó 30 nap

Igényelt támogatás (Ft): 39 991 562 Ft

4. tevékenység neve: Az érintett lakosság bevonását célzó egészségügyi akciók (Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény)

Az érintett lakosság bevonását célzó egészségügyi akciók (célcsoport: az akcióterületen élő lakosság, különös tekintettel idősek) az Egészségügyi
Alapintézmény, mint konzorciumi partner lebonyolításában kerülnek megvalósításra.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény, mint konzorciumi partner stratégiai szinten kapcsolódik a projekthez a főpályázó Zalaegerszeg MVJ Önkormányzat Közgyűlése által adott felhatalmazás alapján, önálló támogatottá válik. Ugyanakkor az Egészségügyi Alapellátási Intézmény a projekt szakmai (szoft) tartalmának kialakításában, koordinációjában és megvalósításában is aktívan részt vesz, így a legintenzívebb kapcsolat a megvalósítói szinten valósul meg a szervezet és a projekt-menedzsmentet ellátó városfejlesztő társaság között.
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény fő feladata a soft elemek tekintetében az érintett lakosság bevonását célzó egészségügyi akciók
(célcsoport: az akcióterületen élő lakosság, különös tekintettel idősek) projektelem koordinálása.
A soft elem célja az alacsony szociális státuszú lakosság számára az egészség fenntartásához szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségének biztosítása.
A program végrehajtása során az alábbi akciók megvalósítását tervezzük:

Programelem 1: Egészséges Életmód Napok: vérnyomás mérés, vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés, testzsír
mérés, testsúly, derék-csípő hányados, testtömeg index, EKG, pulzusintenzitás mérés (12 alkalommal)
Programelem 2: Szűrjünk!!! látásélesség vizsgálat, bőrvizsgálat, fülvizsgálat, hallásszűrés, fogászati szűrővizsgálat, mozgásszervi szűrés: tartási rendellenességek, lúdtalp, tüdőszűrés, szénmonoxid mérés, légzésfunkció vizsgálat,
csontsűrűség mérés, nőgyógyászati rákszűrés, prosztatarák szűrés.

Programelem 3: Önvizsgálati technikák: emlő önvizsgálat-, here önvizsgálat, stb. megtanítása.
Programelem 4: Autogén Tréning technikák és relaxáció az egészségmegőrzésben

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): 2013 év 10 hó 01 nap

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): 2014 év 10 hó 30 nap

Igényelt támogatás (Ft): 12 500 000 Ft

5. tevékenység neve: Kreatív Műhely és Foglalkoztatási Rehabilitáció (Zalaegerszegi Gondozási Központ)

A Gondozási Központ, mint konzorciumi partner stratégiai szinten kapcsolódik a projekthez a főpályázó Zalaegerszeg MVJ Önkormányzat Közgyűlése által adott felhatalmazás alapján, önálló támogatottá válik. Ugyanakkor a Gondozási Központ a projekt szakmai (szoft) tartalmának kialakításában, koordinációjában és megvalósításában is aktívan részt vesz, így a legintenzívebb kapcsolat a megvalósítói szinten valósul meg a szervezet és a projekt-menedzsmentet ellátó városfejlesztő társaság között.
A Gondozási Központ fő feladata a soft elemek tekintetében a "Kreatív Műhely" és a "Foglalkoztatási Rehabilitáció" projektelem koordinálása.
A soft elem célja az idősek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs célú elfoglaltságának biztosítása a sikeres társadalmi integrációjuk érdekében.
A program végrehajtása során az alábbi akciók megvalósítását tervezzük:
Animáció és kézműves műhely
Kreativitást fejlesztő közösségi és szabadidős programok.

Hagyományos ételek egészségesen - főzőtanfolyam, olcsó, egészséges ételek – főzőtanfolyam
Prevenciós tábor, ezen belül művészetterápia, biblioterápia, valamint önismereti csoportfoglalkozás
Gyógytorna foglalkozás - itt az idősek és az alkalmazottak egyaránt célcsoport lennének.

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): 2013 év 10 hó 01 nap

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): 2014 év 10 hó 30 nap

Igényelt támogatás (Ft): 12 500 000 Ft

6. tevékenység neve: Az érintett lakosság bevonását célzó akciók (Zalaegerszeg MJV programalap)

A projekt-partnerek által végrehajtott soft elemeken kívül, a rendelkezésre álló források 50%-át az önkormányzat közvetett támogatás keretében továbbpályáztatja, az alábbi tématerületek támogatására:
- Lépések a biztonságért, bűnmegelőzési program (célcsoport: az akcióterületen élő lakosság, különös tekintettel, óvodások, általános iskolások, idősek)
- Szociális infopont (célcsoport: az akcióterületen élő lakosság)
- Lakókörnyezet szépítési mozgalmak kialakítása (zöldfelületek rendezése, szociális építőtábor szervezése)
- Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok
- Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló kezdeményezések, valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (pl. szociális gazdaság)
- Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalomfejlesztés (városmarketinghez, hagyományápoláshoz kapcsolódó kiadványok, honlaptartalom fejlesztése, éves program háttéranyagai) és az információ közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (képzési anyagok készítése)

Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.)

A megvalósítás tervezett kezdete (év, hó, nap): 2013 év 11 hó 01 nap

A megvalósítás tervezett vége (év, hó, nap): 2014 év 10 hó 30 nap

Igényelt támogatás (Ft): 25 000 000 Ft